1

انتخاب مقاله برتر کنفرانس
براساس نظرات کمیته علمی کنفرانس، مقاله برتر کنفرانس انتخاب شد.
ارسال گواهی مقالات
ارسال گواهی مقالات
ثبت نام کارگاه های آموزشی کنفرانس
نحوه ثبت نام کارگاه های آموزشی
اطلاعیه مهم
**اطلاعیه مهم**
مقالات پذیرفته شده کنفرانس
لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس به همراه مشخصات نویسندگان محترم مقالات
ارئه شفاهی مقالات پذیرفته شده
در خصوص ارائه شفاهی مقالات
برنامه زمانبندی روز کنفرانس
جدول زمانی برنامه های روز کنفرانس
آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس
آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1397
مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1397 تمدید شد.
1

مقالات پذیرفته شده کنفرانس
لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس به همراه مشخصات نویسندگان محترم مقالات
ارئه شفاهی مقالات پذیرفته شده
در خصوص ارائه شفاهی مقالات
برنامه زمانبندی روز کنفرانس
جدول زمانی برنامه های روز کنفرانس
اطلاعیه مهم
**اطلاعیه مهم**
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1397
مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1397 تمدید شد.
ارسال گواهی مقالات
ارسال گواهی مقالات
انتخاب مقاله برتر کنفرانس
براساس نظرات کمیته علمی کنفرانس، مقاله برتر کنفرانس انتخاب شد.
ثبت نام کارگاه های آموزشی کنفرانس
نحوه ثبت نام کارگاه های آموزشی
آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس
آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان