تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1397
مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1397 تمدید شد.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان