نام کاربری: hashemzadeh
نام کاربر: دکتر مهدی هاشم زاده
ایمیل: hashemzadeh@azaruniv.ac.ir
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان