سخنرانی 1:

 
 

 

سخنرانی 2:

 

Dr. Ebrahim Oshni Alvandi

Monash University, Melbourne, Australia

 

موضوع سخنرانی:

Cyberpsychology and Big Data: Opportunities, Challenges and Concerns

 

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان