مقاله برتر کنفرانس

مقاله با عنوان

 

«تشخیص نویسنده از طریق رتبه ­بندی نویسنده بر مبنای احتمال تعلق متون»

نویسنده سرکار خانم ریحانه عامری از دانشگاه صنعتی شریف تهران

 

ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده­های بزرگ

 در تاریخ 26 اردیبهشت 1397

 

براساس ارزیابی کمیته علمی کنفرانس، از میان 105 مقاله پذیرفته و ارائه شده در کنفرانس  بعنوان مقاله برتر انتخاب و معرفی گردید.

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان